Adatkezelési tájékoztató

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a nagyszucsperter.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Nagyszűcs Péter E.V.  1182. Bp .Batthyány Lajos u. 123.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a nagyszucspeter.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott az oldalon szereplő szolgáltatások megrendeléséhez és hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végezzük:

 

I.) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

II.) Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

III.) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

IV.) Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az adatkezelő megnevezése: Nagyszűcs Péter E.V. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 1182. Budapest. Batthyány Lajos u. 123.

Az adatkezelő elérhetőségei: 

Nagyszűcs Péter

email: hello@nagyszucspeter.hu

tel: +36 20 9951906

honlap: nagyszucspeter.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: a weboldalon email címmel regisztráló Felhasználók

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja:

 • online tartalomszolgáltatás;

 • a Felhasználó azonosítása, a szolgáltatáshoz szükséges mértékben a vele való kapcsolattartás;

 • a Felhasználó jogosultságainak kezelése (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;

 • a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a számára készített hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

 • statisztikák, elemzések készítése;

 • Kizárólag szolgáltatásunk promóciója során marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)

 • Látogató által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez szükséges azonosítás

 • alkalmi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

 • az Adatkezelő informatikai rendszerének technikai fejlesztése;

 • az Ügyfelek jogainak védelme;

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

 •  Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás


2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

 

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg a nagyszucspeter.hu oldalon található feliratkozó formok használatával:

 • a felhasználó neve – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

 • e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése, online ügyfélgalériák elérése

 • telefonszáma – cél: kapcsolatfelvétel

A Szolgáltató marketing célból csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyek elégségesek az ügyféllel való kapcsolat tartására, a szükséges és releváns információk eljuttatására. Ilyen célú adat rögzítése minden esetben az ügyfél saját hozzájárulásán alapul, és azok megőrzésének ideje az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott marketing szolgáltatás Szolgáltató általi végzésének idejéig tart. Az adatkezelés céljai:

 

 • online tartalomszolgáltatás;

 • az Ügyfél azonosítása, a vele való kapcsolattartás;

 • az Ügyfél felhasználói jogosultságainak kezelése (az Ügyfél által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;

 • az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások valamint a számára készített hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

 • egyedi Ügyfél megkeresések kezelése, intézése;

 • statisztikák, elemzések készítése;

 • közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)

 • Ügyfél által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez szükséges azonosítás

 • alkalmi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása

 • a Szolgáltató informatikai rendszerének technikai fejlesztése;
 • az Ügyfelek jogainak védelme;
 • a Szolgáltató adatkezelői jogos érdekeinek érvényesítése.


3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

 

SM Digital Ltd (22 Bulrushes Road, East Grinstead, RH19 4LZ)

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

 

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

 

Nem továbbítjuk az adatokat sehova, nem adunk ki semmit harmadik félnek.

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 21 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

i) kezelése jogellenes;

ii) az érintett kéri;

iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 

8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

 

Kérjük a tisztelt Felhasználót, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználót továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

9. HATÓSÁG:

 

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

email: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: http://naih.hu

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

 

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Amikor Ön a nagyszucspeter.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

A nagyszucspeter.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu), illetve a Facebbok hirdetésazonosítóját (pixelt) használjuk (https://www.facebook.com/policies/cookies/) .

 

2. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:

 

A regisztráció során megadott email címre a saját termékeit, szolgáltatásainak promócióját tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az email alján elhelyezett link segítségével. 

 

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Budapest. 2021. 01. 07.

 

SIKERES BEKÜLDÉS